------------------------------------------------------------------
BEGIN Informatie en communicatie
------------------------------------------------------------------

 Informatie is een onmisbaar hulpmiddel bij het (over)leven.

 Met behulp van waarnemende organen (zintuigen) maken wezens een voorstelling van de omgeving:
     - het eigen lichaam en
     - de omringende ruimte.

 Waarneming kan bv. in de vorm van beeld, geluid, reuk, smaak, gevoel.

 Het lichaam van een levend object lijkt voortdurend in de weer met het aanbrengen van
   balansen/evenwichten via cycli/kringlopen met behulp van informatie.

 Alles wat bestaat kan tevens fungeren/dienstdoen als informatiedrager (= model).
 Een informatiedrager is elk object/fenomeen dat (in beginsel/principe) kan worden
   gedetecteerd/opgemerkt/waargenomen door een ander object/fenomeen.
   Een deel van de objecten fungeert voornamelijk als informatiedrager (= model),
     bv. (opslag)media voor lichaams in- en uitwendige talen.
     Een model kan verwijzen naar (aspecten/kenmerken van) bv.:
      - zichzelf
      - (een relatie met) iets anders

 In het denk- en spraakgebruik worden informatiedragers ook wel aangeduid als informatie.

 De soorten informatie zou je mede kunnen afleiden uit de verschillende soorten talen, waarmee
   informatie kan worden gecommuniceerd, bv.
   DNA-taal, babytaal, bargoens, beeldentaal, braille, computertaal, cultuurtaal, dierentaal,
   gabbertaal, gebarentaal, geboortetaal, genentaal, geurtaal, gewesttaal, gewonemensentaal,
   gogentaal, groepstaal, handspraak, jargon, jip-en-janneketaal, jongerentaal, juridische taal,
   kindertaal, kunstmatige taal, landstaal, lichaamstaal, mensentaal, mimiek, moedertaal,
   objecttaal, omgangstaal, platte taal, rechtstaal, reclametaal, regiolect, slang, sociolect,
   spreektaal, straattaal, streektaal, subcultuurtaal, taal van je gezicht, taal van je handen,
   taal van je mond, taal van je neus, taal van je ogen, taal van je oren, taal van je wenkbrauwen,
   (taal van de) muziek, televisietaal, thuistaal, vaktaal, volkstaal, zustertaal.

 Indien je zou willen omschrijven wat informatie is, zou je op zoek kunnen gaan naar de
     kenmerken/eigenschappen die altijd gelden voor informatie, welke kenmerken je zou kunnen
     omschrijven als:
       -     "wezenskenmerken van informatie" en/of
       -   "wezenlijke kenmerken van informatie" en/of
       -  "fundamentele kenmerken van informatie" en/of
       - "niet-optionele kenmerken van informatie" en/of
       -   "essentiële kenmerken van informatie"

 Informatie lijkt altijd:

       - onwerkelijk
       - verplaatst deel of verplaatste deeltjes
       - buiten verplaatsing
       - beïnvloeden/veroorzaken

 Het begrip informatie kun je niet los zien van andere basisbegrippen.
 Wat de basisbegrippen zouden kunnen zijn en hoe de relaties daartussen zouden kunnen zijn binnen
   het dierlijk- en menselijk ervaren, denken en doen, is onder meer het onderwerp van
   experimentele amateuristische bedenksels binnen het MRTE-indelingsmodel:
   https://www.mrte.info

 Binnen het MRTE-indelingsmodel worden aangemerkt als kenmerken van informatie:
     - {M} : onwerkelijk
     - {R} : verplaatst deel
     - {T} : buiten verplaatsing
     - {E} : beïnvloeden/veroorzaken

 Het begrip informatie is nauw verbonden met het begrip communicatie, informatie maakt deel uit
   van communicatie.
   De kenmerken van informatie lijken te kunnen worden ingekaderd binnen de hoofdschema's van
     communicatie, waarbij je uitkomt op een basisschema voor een:
     - empirische kringloop
     - empirische cyclus
     - empirische cirkel

 Binnen het MRTE-indelingsmodel zijn de hoofdschema's van communicatie:
     - R-indeling
     - T-indeling

     - R-indeling:

      {A} bron
      {B} bereik
      {C} verplaatst deel of verplaatste deeltjes
      {D} route

      Schematisch:

        {A} (=bron)  --{C} (=verplaatst deel)-->  B (=bereik)
                {D} (route)

     - T-indeling (4 keer R):

      {1} verplaatsing naar binnen
      {2} verplaatsing   binnen
      {3} verplaatsing naar buiten
      {4} verplaatsing   buiten

      Schematisch:

         ____________________ 
         |          |
        -1->   -2->    -3->   -4->
         |          |
         |____________________|

     De indelingen van het MRTE-indelingsmodel zijn gebaseerd op de configuraties van de begrippen:
      - onveranderlijk/vast en veranderlijk/los (voor de kenmerken)
      - binnen/inwendig en buiten/uitwendig   (voor de kenmerkwaarden)

     Binnen het schema https://www.mrte.info/kenmerken_van_informatie.html staan de kenmerken van
        informatie vermeld in de rode vlakken en zijn in de volgorde M R E T :

          - bij {M}: onwerkelijk
          - bij {R}: verplaatst deel
          - bij {E}: beïnvloeden/veroorzaken
          - bij {T}: buiten verplaatsing

     Bovengenoemde 4 kenmerken van informatie zou je op basis van de binnen/buiten-indeling als
            aanvullende kenmerken kunnen projecteren op de R- en/of T-indeling.

     Aanvulling (+) van de 4 kenmerken van informatie bij R:
          {A} bron           + beïnvloeden    : uiting/verzending   van informatie
          {C} verplaatst deel      + verplaatst deel  : verplaatsing      van informatie
          {D} route           + buiten verplaatsing: informatie buiten {A} en buiten {B}
          {B} bereik          + onwerkelijk    : waarneming/ontvangst  van informatie

     Aanvulling (+) van de 4 kenmerken van informatie bij T, bv. als wisselwerking tussen een subject {S}
     en de omgeving.

          {1} verplaatsing naar binnen + onwerkelijk     : waarneming/ontvangst  van informatie
          {2} verplaatsing   binnen + verplaatst deel   : inwendige verplaatsing van informatie
                                      bv. denken of informatieverwerking
          {3} verplaatsing naar buiten + beïnvloeden     : uiting/verzending   van informatie
          {4} verplaatsing   buiten + buiten verplaatsing : omgevingsverandering -> evaluatie

     Bij R zijn informatiewaarnemer en informatiezender verschillend, namelijk {B} en {A}
     Bij T zijn informatiewaarnemer en informatiezender hetzelfde,  namelijk {S}

     Invulling van bovengenoemde begrippen:
          - onwerkelijk zou opgevat kunnen worden als: abstract, bv. beeld, geluid, reuk, smaak, tast
          - de combinatie: "verplaatst deel + verplaatst deel" zou opgevat kunnen worden als de verplaatsing
                  van (een) werkend/werkzaam deel(tje(s)) uit (de) verplaatste deel(tje(s)).
          - de combinatie: "verplaatsing buiten + buiten verplaatsing" zou opgevat kunnen worden als de
                  "verplaatsing buiten" de waarnemer = {4} en vanuit deze positie
                  "verplaatsing buiten" de waarnemer = {4} betekent een andere
                  "verplaatsing buiten": de beleving/ervaring van de omgeving/werkelijkheid binnen
                  het waarnemend orgaan/device, namelijk: de omgeving/werkelijkheid is/wordt een
                  beleving/ervaring of krijgt een betekenis binnen het waarnemend orgaan/device,
                  zie ook onderstaande tekst tussen:
                    - BEGIN begin en eind
                    - END  begin en eind
          - bovenvermelde 4 etappes/fasen/stadia van T zijn aangevuld met de 4 kenmerken van informatie, de
                  4 etappes/fasen/stadia van T worden beschouwd vanuit subject {S},
                  min of meer tegelijk doorloopt de omgeving {O} van {S} dezelfde
                  4 etappes/fasen/stadia in omgekeerde richting (spiegelbeeld), waarbij de
                  4 etappes/fasen/stadia worden beschouwd vanuit omgeving {O}.
          - levende lichamen hebben overlevingkansen omdat een groot deel van de input bestaat uit
                  waarnemingen via zintuigen van (on)gunstige aspecten uit de omgeving of realiteit
                  in de vorm van informatie, terwijl een groot deel van de output bestaat uit het
                  beïnvloeden van de omgeving of realiteit, de levende omgeving doet hetzelfde in
                  omgekeerde richting, de nadruk bij de input ligt op informatie inwinnen, de
                  nadruk bij de output ligt op creatie/formatie/realisatie/schepping.
          - voorbeelden van input - en output van informatie kan worden opgezocht in de lijsten:
                            lijst_T_{1}{info} <->   lijst_T_{3}{info}
                          lijst_E_{mt}{1}{info} <-> lijst_E_{mt}{3}{info}

                         voorbeelden:
                               onderzoeken <-> sturen
                         beschrijven (verslagen) <-> voorschrijven (instructies)

------------------------------------------------------------------
END  Informatie en communicatie
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
BEGIN begin en eind: een aangepast schema
------------------------------------------------------------------

 Tussen R en E is onderstaande analogie van toepassing, vaak verwoord in de vorm van beeldspraken:

    __________________________________________________________

         begin | midden           |    eind
    __________________________________________________________

    R :    bron | verplaatst_deel  route/weg |   bereik
    E : veroorzaken |    meewerken tegenwerken | resulteren
    __________________________________________________________

    Het leven kun je je voorstellen als een (levens)weg, welke je aflegt/overbrugt met weinig -
      of met veel hindernissen/moeite/tegenslagen/tegenwerkingen/weerstand.

    Begin en eind kunnen betrekken hebben op:
    1. een ruimtelijke afstand       (A    en B   in R)
    2. een opeenvolging van gebeurtenissen (oorzaak en gevolg in E)

    In het dagelijks leven zien we dit bv. terug bij mijlpalen in ons leven, alsook bij
      gewoonten en rituelen:
       - geboorte  en dood
       - aanstelling en ontslag
       - trouwen   en scheiden
       - begroeting en afscheid

    Je zou je kunnen afvragen of de termen "begin" en "eind" wellicht ook zouden kunnen opgaan
      voor de indelingen van M en T.
      Hierbij zou je misschien kunnen denken aan onderstaande rangschikking van de indeling
          van het MRTE-indelingsmodel, dezelfde indeling, maar een andere volgorde:

      ____________________________________________________________

      - bi/bu  bi-bu   bu_bu     bi_bi       bu-bi
      ____________________________________________________________

      - grootte klein   ongelijk   gelijk      groot
      ____________________________________________________________

      - -    "begin"  -       -         "eind"
      ____________________________________________________________

      M Materie {echt}  {onwaar}   {waar}      {info}
      R Ruimte {bron}  {route}    {verplaatst_deel} (bereik}
      T Tijd  {S->O}  {buiten_S}  {binnen_S}    {O->S}
      E Energie {oorzaak} {tegenwerken} {meewerken}    {gevolg}
     _____________________________________________________________

      - M  {waar}     ~  gelijkheid van "zijn"    tussen {echt} en {info}
      - M {onwaar}     ~ ongelijkheid van "zijn"    tussen {echt} en {info}

      - R {verplaatst_deel} ~  gelijkheid van plaats    tussen {bron} en {bereik}
      - R {route}      ~ ongelijkheid van plaats    tussen {bron} en {bereik}

      - T {binnen_S}    ~  gelijkheid van verplaatsing tussen {S->O} en {O->S}
      - T {buiten_S}    ~ ongelijkheid van verplaatsing tussen {S->O} en {O->S}

      - E {meewerken}    ~  gelijkheid van werking   tussen {oorzaak} en {gevolg}
      - E {tegenwerken}   ~ ongelijkheid van werking   tussen {oorzaak} en {gevolg}

      - bij M: "zijn" ~ inwendige structuur van een object
      - bij R: het {verplaatst_deel} is (op een gegeven moment) aanwezig in {bron} of
          {bereik}, terwijl de route zich altijd buiten {bron} en {bereik} bevindt
      - bij T: de inwendige verplaating maakt   deel uit van input en output
          de uitwendige verplaating maakt geen deel uit van input en output
      - bij E: je kunt meewerken betrekking laten hebben op:
            - wie/wat de werking ondergaat      (bezien vanuit onderganer)
            - relatie "bedoeling/doel" en "resultaat" (bezien vanuit doener)
                 in het bijzonder bij de lijsten:
                 - lijst_E_{m}{g}{lukken}  <-> lijst_E_{t}{g}{mislukken}
                 - lijst_E_{m}{functioneren} <-> lijst_E_{t}{dysfunctioneren}

      - de 2 middelste kolommen (bu-bu en bi-bi) geven een relatie weer tussen
       de 2 buitenste kolommen (bi-bu en bu-bi).
      - Bij route zou je kunnen denken aan een af te leggen weg, altijd met min of meer
         weerstand, makkelijk of moeilijk.
      - M begin: echtheid/werkelijkheid
       M eind: informatie i.d.v.v. beelden, geluiden, reuk, bereikt ontvanger/waarnemer
      - T begin: {S->O} ~ {output}
       T eind: {O->S} ~ {input} -> lering/ervaring/evaluatie/resultaat

      - bij M R en E lijkt de volgorde in bovenstaand schema in overeenstemming met een
         denkbeeldig - en/of min of meer logisch ruimte- en tijdpad, echter niet of 
         minder bij T.

         Hoe zou je bij T "output" en "input" als respectievelijk "begin" en "eind" 
         kunnen zien en "binnen verplaatsing" en "buiten verplaatsing" als 
         tussenliggende etappes/fasen/stadia?

         Hieronder staan een aantal gedachten die deze zienswijze denkbaar zouden
         kunnen maken:

           - T4 is (ook) de inverse van T1-3 van S, namelijk T1-3 van O.

           - De inverse T4 betreft de omgeving van S, waarin S ook een rol speelt, 
              enkel al door de aanwezigheid van S i.d.v.v. S->O
              O kan dan ook het beste bekeken/beschouwd/bezien worden (O->S)
              vanuit de aanwezigheid van S binnen O i.d.v.v. S->O, daarom zou het 
              "begin" van beschouwing S->O kunnen zijn.
          

           - De T-indeling 1-4 hoeft niet een (complete) tijd-volgorde te zijn.
            Indien je de T-indeling op vergelijkbare wijze beschouwd als de 
            M R en E indeling wat betreft "begin" en "eind", dan zou je de
            binnen - en buitenverplaatsing kunnen beschouwen als min of meer
            gelijktijdige gebeurtenissen.

           - De T-indeling lijkt het basisschema voor de empirische kringloop.
            Per M R T E geldt een "kenmerk van informatie".
            In de projectie van de 4 "kenmerken van informatie" op de T-indeling
            zou je een meer complete "empirische kringloop" kunnen zien.
            Bij deze projectie van de 4 "kenmerken van informatie" op de T-indeling
            is T4 de projectie op T4 -> een buiten verplaatsing per
                          een buiten verplaatsing

            De projectie T4 op T4 zou je kunnen lezen T4 x T4 -> T2, oftewel de
              buiten verplaatsing binnen de T-indeling wordt een informatieve
              buiten verplaatsing en daarmee een vorm van T2 (kennis van de 
              buitenwereld).
              We kunnen onze omgeving of de werkelijkheid (T4) buiten ons
              waarnemend orgaan alleen kennen binnen T2 i.d.v.v. bv. evaluatie.
              Wat zich buiten ons waarnemingsorgaan afspeelt krijgt pas betekenis 
              binnen T2. Er is alleen ons geloof/vertrouwen dat T4 ook echt bestaat
              zoals we het waarnemen.
              Je zou daarbij kunnen denken aan verschillende cycli (T1-4).
              Een deel van de (hele) snelle cycli zou zich ook niet of minder bewust
              kunnen afspelen, we moeten namelijk zeer snel (onbewust) kunnen reageren
              op direct gevaar.
              Veel voorbeelden van de empirische cycli betreffen schematische stadia
              met een betrekkelijk lange tijdsduur, terwijl ons besef van de 
              werkelijkheid wordt verkregen via hele snelle opeenvolgingen van 
              nieuwe situaties en nieuwe indrukken.

              Onze leefwereld is enkel die van de (goden)triade:
              - T1 input       (met name info: zintuiglijke waarneming)
              - T2 binnen verwerking (ook info)
              - T3 output      (ook info, met name in dienst van sturing)

              De projectie van T4, als "kenmerk van informatie" op fase/stadium T4
              zou je kunnen zien als een gedeeld bestaan van de "binnenwereld" met 
              de "buitenwereld", namelijk in de vorm van (een deel van) 
              (bepaalde soorten) informatie die zich niet beperkt tot binnen - en 
              buiten objecten (w.o. wezens).
              Een deel van de vele vormen van wel/niet bewuste informatie zouden we 
              op een (nagenoeg) zelfde manier kunnen beleven als andere 
              objecten/wezens, zoals bv. beeld, geluid, ook i.d.v.v. radio, televisie 
              of internet, maar ook informatie die we niet of nauwelijks (nog) kennen
              of waar we ons niet of weinig bewust van zijn.

              Ook het bewustzijn van het - of ons bestaan werkt met informatie en
              die informatie komt deels van buiten, ook buiten ons lichaam.

              Input en output zijn relatieve begrippen, je kunt input en output
                 bezien vanuit S, maar ook vanuit O.

              Naast input en output zijn er nog 2 basisvormen van T1 en T3.
                 De basisvormen van T1 en T3 zijn:

                 - koppelen    <-> ontkoppelen
                 - omhullen    <-> onthullen
                 - ingaan/input  <-> uitgaan/output

              De begin/eind indeling van T is analoog aan die van R.
 
              Tussen T2 en T4 lijkt een sterke verwevenheid en onderlinge uitwisseling 
                 i.d.v.v. informatie.

              Binnen de T-indeling zou T3 ~ "output" het "begin" kunnen zijn en
                          T1 ~ "input" het "eind" (resultaat)

              In de vorm van een "empirische cyclus" als projectie van kenmerken van 
               informatie op de T-indeling:
               - T3 : met sturing kunnen we ons leven veiliger inrichten:  formering
               - T1 : met veilige zintuiglijke waarneming kunnen we ons 
                   richten op voor- en nadelen, bv. buit en gevaar:  informering

              In de vorm van verslagleggging bij (wetenschappelijk) onderzoek:
               - T3 : voorschrijvend, prescriptief, normatief, regelend
               - T1 : vastleggend, beschrijvend, descriptief

              Wanneer {o} geprojecteerd wordt op T3 lijken ook de 3 andere kenmerken
                    denkbaar geprojecteerd te kunnen worden op de T-indeling
                    met de betreffende woordenlijsten:

                    T-indeling  T3 T4 T1 T2
                    projectie  {o} {t} {g} {m} 
                   
                    Bij T3 zijn dat de woordenlijsten met daarin {o}
                    Bij T3 zou je bv. kunnen denken aan:
                      - (laten) beginnen
                      - activeren
                      - in gang zetten
                      - motiveren
                      - prikkelen
                      - starten
                    Een voorlopige naamgeving voor de cycli die beginnen met:
                      T1 -> introverte cyclus
                      T3 -> extraverte cyclus
              
------------------------------------------------------------------
END  begin en eind: een aangepast schema
------------------------------------------------------------------